SHARE

Органът на Съвета на Европа GRECO публикува доклад с препоръки и анализ на вече изпълнени такива относно превенцията на корупцията при народните представители, съдии и прокурори.

Висшият съдебен съвет остава под неправомерно влияние на други власти, особено по отношение на кариерното развитие на съдиите. Политическите креатури в съдебната система също са основен проблем на доклада. Не е намален срокът за придобиване на несменяемост на съдиите, а бонусите остават основният проблем в системата, тъй като с тях се поощряват и подсигуряват определени позиции и изпълнение на определени поръчения.

Препоръчва се “гарантиране на ефективното прилагане на практика на разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които регулират взаимодействието на парламента с гражданското общество, търговски и нетърговски юридически лица и граждани и участието им в законотворческия процес”. Също така от комисията настояват за “въвеждане на по-адекватни срокове за разглеждане на законопроектите от НС като средство за осигуряване на ефективното ангажиране на заинтересовани страни”.

От GRECO одобряват създаването на Обществен съвет в рамките на Комисията по взаимодействие с НПО-та и жалбите на гражданите, като казват, че това е “начин за по-добро включване на гражданското общество в законодателния процес”. Комисията се обявява и “за създаването на единни информационни досиета за всеки проектозакон, включително предложенията, направени от гражданското общество и обсъжданията по проекта, и изискването народните представители да аргументират своите предложения относно проектозаконите”. По този параграф докладът посочва, че препоръките са изпълнени.

В доклада се посочва, че трябва да бъдат дефинирани конкретни санкции за нарушение на етични принципи, както и: “Осведомеността относно етичните стандарти за поведение да се насърчава и задълбочава посредством определени насоки, обучение и консултации на народните представители по такива въпроси като конфликт на интереси, ограничаването на контакти с трети лица, подаръци и др.”. По отношение на тази препоръка, изпълнена задоволително, от властите в България съобщават, че се предвижда създаването на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, която ще предоставя разяснения на членовете на парламента относно прилагане на етични стандарти.

Сред препоръките фигурират и извършване на независима оценка на ефективността на системата за деклариране и установяване на конфликти на интереси. Тя ще подпомогне за предотвратяването и разкриване на корупция сред лицата, които заемат публична длъжност и ще гарантира, че частните интереси на депутатите са предмет на редовни проверки. Системата за деклариране и проверка на имуществото също трябва да бъде оценена независимо, както и да се осигури, че декларираното имущество ще бъде подложено на редовни проверки. Тези препоръки са частично изпълнени, тъй като все още няма подобна независима агенция, която да държи под контрол проверката на имуществени декларации, а проектозаконът за създаване на единен независим орган за борба с корупцията “ЗПК все още не е приет. GRECO припомня, че при въвеждането на тази нова система за контрол следва да се обърне внимание на факта, че проверките следва да бъдат основателни, редовни и да се извършват в разумен срок”.

Подобни проверки трябва да бъдат осъществени и относно частните интереси на съдиите, се казва в доклада. Те трябва да бъдат съществени и редовни, с ефективно сътрудничество между властите.

Относно предотвратяването на корупцията по отношение на съдиите нещата също остават частично изпълнени – от GRECO посочват като основен проблем високия брой на членовете, избирани от НС в съдийската колегия, като това “създава риск от политизиране на решенията относно кариерното развитие на съдиите”. Според тях е “наложително Висшият съдебен съвет да бъде изолиран от неправомерно влияние от страна на други власти, както и от една част на съдебната власт над друга във ВСС по въпроси, като например кариерното развитие на съдиите”. От комисията посочват, че проблем са и делегираните събрания, като за тях са получени данни за силно влияние от страна на председателите на съдилища.

“В доклада си за оценка GRECO отбелязва, че ВСС е компетентен по отношение на три професии (съдии, прокурори и следователи), че има само шестима съдии от 25 членове, включително за процедури, касаещи изключително кариерата на съдиите (назначаване, атестиране, повишаване и дисциплинарни въпроси) и че 11 членове са избрани от Народното събрание. GRECO подчертава, че е наложително ВСС да бъде изолиран от неправомерно влияние от страна на други власти, както и от една част на съдебната власт над друга във ВСС по въпроси, като например кариерното развитие на съдиите.”

Като решение относно независимостта на съдиите са предложени значителното намаляване на установен петгодишен срок за придобиване на статут на несменяемост на съдиите и въвеждане на методика за оценка на почтеността, квалификация и ефективността на съдиите. Тази препоръка също остава частично изпълнена, тъй като властите все още не изпълняват изискването за намаляване на петгодишния срок, определен преди придобиване на статут несменяемост.

Като неизпълнена препоръка остават прозрачността и обективността на допълнителните възнаграждения в съдебната система. “GRECO се позовава на тревожна практика, съгласно която председателите на съдилищата са използвали свободна преценка при даването на допълнителни възнаграждения за края на годината на съдиите и твърденията, че това е било използвано за гарантиране на лоялността в съдилищата”. От комисията настояват за предпазни мерки и критерии, които да осигуряват адекватното разпределяне на бонуси.

От GRECO одобряват разделянето на ВСС на две специализирани колегии. Независимо от това в доклада със съжаление се посочва, че “представители, избрани от Народното събрание, са членове и на двете колегии и още повече техният брой е равен на този на избраните съдии и прокурори в двете колегии, което предотвратява елиминирането на рискове от неоправдано политическо влияние върху кариерното развитие на съдии и прокурори”.

Частично изпълнен е компонентът на задължително първоначално обучение, предвидено за младши прокурори и прокурори. От комисията отново наблягат на нуждата от ефективното прилагане на съдебната етика. Те препоръчват етичните комисии, които се създават в прокурорските служби, да имат право да инициират дисциплинарно производство срещу прокурори. ЗСВ не предоставя на етичните комисии това право. 

В заключение се посочва, че е необходим допълнителен значителен напредък, за да се постигне приемливо ниво с препоръките.

Целия доклад може да прочетете тук. 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.