SHARE

Според нов доклад на “Делойт” експлоатацията на природен газ в континенталния шелф на Румъния в Черно море може да доведе до 30 000 работни места на местния пазар на труда. Докладът, поръчан от Румънската асоциация на разработващите  в Черно море (RBSTA), има за цел да идентифицира влиянието на проучванията върху румънската икономика.

От известните с нефтените  и газовите си запаси две полета в Черно море, Doinaи Ana, се очаква да се добиват 4,85 млрд. куб.м газ и 11,7 млн. барела петрол между 2020 и 2040 г. Сондирането в тези находища ще започне преди 2020 г., като добави милиарди към националната икономика на Румъния. Очаква се проектът да има пряко въздействие върху държавните приходи чрез данъчни вноски в размер на около $11,9 млрд.

Консултантите от Deloitte работят съвместно с RBSTA, за да разяснят подробно ползите, които нос сондирането на  румънската континентална платформа за националната икономика. Консултантската фирма използва модела “Вход-изход”, за да анализира въздействието върху икономиката като цяло. Методологията разглежда потоците от различни променливи за множество отрасли, за да се определят коефициентите на въздействие на проекта по отношение на прякото въздействие, непрякото въздействие и предизвиканото въздействие.

Проектите се оценяват от Deloitte с кумулирана допълнителна национална продукция от 71,3 милиарда долара за периода 2018-2040 г. От тази сума $10,8 млрд. ще имат пряко въздействие върху националното производство, $46,1 млрд. ще бъдат генерирани непряко от доставчици и подизпълнители и $14,4 млрд. ще бъдат генерирани от служителите и от служители на доставчиците. В допълнение ефектът от въздействието на проектите ще добави приблизително $99 милиарда щатски долара към националната продукция в областитие в средата и надолу по веригата и в редица други индустрии.

Ползи за държавното управление

По отношение на публичните приходи тези предприятия ще прибавят съществено към долната граница на румънската икономика през следващите 22 години. Общо 26 милиарда долара данъци ще бъдат резултат от развитието на Черно море, включително 11,9 милиарда долара от преките данъци и 10,4 милиарда долара от  косвени данъци, включително вноски за социално осигуряване и корпоративен данък. Допълнителни 3.7 милиарда долара ще бъдат внесени чрез разходи за служителите на титулярите и доставчиците с акцент върху данъците върху продуктите и социалните придобивки.

“Тези прогнози, че всеки 1 милиард долара, инвестирани в офшорни дейности за добив на нефт и газ в Румъния, генерира през следващите  23 години производство за 3,0 милиарда долара в румънския БВП. Освен това носи 1,9 милиарда долара за румънската държава  директни и индиректни приходи, както и допринася за създаването и/или поддържането на средногодишен брой от 2,198 работни места в Румъния за целия период”, се посочва в проучването.

Отвъд националните приходи офшорните проекти ще генерират 30 605 работни места за Румъния. Проектът ще увеличи годишния брой с 2200 работни места в румънския частен сектор през целия период, включително с високи работни заплати. От тях 705 ще работят директно в индустрията. Още 22 644 и 7254 ще бъдат добавени към румънския пазар на труда чрез непреки и индуцирани ефекти, съответно чрез доставчици и разходи за служителите.

“Тези инвестиции на свой ред ще доведат до създаването до 2040 г. на приблизително 42 000 работни места и тяхното поддържане  и приблизително кумулирано въздействие от 18,3 млрд. долара върху държавните приходи, както и близо 99 милиарда долара кумулирана национална продукция между 2020 и 2040 г.”, каза докладът.

Обратно към икономиката

Енергийният проект ще донесе социални ползи и за гражданите. Сорин Елисей, мениджър на “Делойт консултинг”, заяви, че “най-малко един милион домакинства могат да бъдат свързани към газоразпределителните мрежи през следващите 10 години. В момента има над 3 милиона домакинства, които не са свързани към газови мрежи.”

Страната ще използва и по-голямата част от произведения газ, замествайки низходящото производство на суша. Нивото на потребление в страната се е увеличило, което е причината до 65% от добития газ да остане в страната. Докладът изчислява, че може да се изнасят до 35% от въглеводородите.

Заключението на доклада е: “Инвестициите и развитието на мащабните проекти в Черно море ще доведат до устойчив икономически растеж с последващи преки, непреки и индуцирани ефекти върху работните места, данъците и националната продукция, като по този начин ще допринесе значително за икономическото благосъстояние на страната , но и за енергийната сигурност и прехода към нисковъглеродна икономика”.

Текстът е препубликуван от юлския бюлетин на CBBSS Info letter

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.