Почти 1 млрд. евро чужди инвестиции в икономиката ни през 2019 г.

Почти 1 млрд. евро чужди инвестиции в икономиката ни през 2019 г.

SHARE

Заеми, предоставени от компаниите майки в чужбина на българските им дъщерни дружества, са в основата на ръста на чуждестранните инвестиции в периода януари – ноември 2019 г. През единайсетте месеца те достигат 989 млн. евро при 522 млн. евро за същия период на 2018 г., показват данните на БНБ.

 

Притокът от дългови инструменти е над 1.3 млрд. евро, като засега не е известно откъде идва, а нетната сума на дяловия капитал, който показва дългосрочни инвеститорски интереси, е на минус от 411 млн. евро.
Положителното салдо по услугите обаче нараства на годишна база – от 3.4 млрд. евро към ноември 2018 г. до близо 3.9 млрд. през 2019 г. Увеличението не се дължи толкова на повече български услуги, ползвани от чужденци, колкото на по-малко българи, които са заплатили за чуждестранни такива.

 

Сметката за първичния доход, където влизат нетните постъпления от дивиденти и парите на временно работещите извън страната, е на минус от 11.2 млн. евро през януари – ноември, а при вторичния доход, където са включени например европейските средства и парите от емигранти, нетната сума леко нараства с 22 млн. евро до 1.85 млрд. евро на годишна база.
Реинвестираната печалба в страната е 81 млн. евро от началото на 2019 г., но данни за последното тримесечие все още няма.

 

Леко ускорение на износа пък е довело до превишаването над вноса със 165 млн. евро като година по-рано е имало дефицит от над 1.6 млрд. евро. Салдото по услугите също е положително и приближава 3.9 млрд. евро през периода януари – ноември 2019 г.

Данните за преките инвестиции подлежат на ревизия до 2 г. след първоначалното им оповестяване.

 

Данните както за 2018, така и за 2019 г. са повлияни от покупката на френската “Сосиете женерал Експресбанк” от ДСК – българското поделение на унгарската OTP. Операцията е с нулев нетен ефект за българската статистика, но тъй като парите се разпределиха през декември 2018 г. и януари 2019 г., на годишна база изкривява тенденциите.

Търговският баланс от началото на годината е положителен към ноември в размер на 165 млн. евро при дефицит от 1.6 млрд. през същия период на 2018 г.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.