SHARE

“Терминал 3” преди време Ви обърна внимание на една любопитна обществена поръчка, открита от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и възложена на изпълнител, свързан с единия от управителите на “Консерваторъ” ООД с ЕИК 205348817 – Васил Сашков Булянски. Дружеството “Консерваторъ” ООД е издател на едноименния сайт – медия със заявка за това да бъде „независима платформа за всички дясномислещи хора в България“. Доколко това не са само добре звучащи пожелания, предназначени да заблудят „дясномислещите хора в България“, става ясно и от обществената поръчка, за която “Терминал 3” писа през март тази година.

Да припомним отново фактите:

 • “Консерваторъ” ООД с ЕИК 205348817 е дружество със седалището и адрес на управление в София 1510, район “Подуяне” , жк “Хаджи Димитър” , бл. 57А, ет. 6, ап. 23. Съдружниците в дружеството са двама – едно физическо лице, Николай Цветанов Облаков, притежаващ 80% от капитала (общо 100 лева) и едно юридическо лице – едноличното дружество с ограничена отговорност “Ви Ес Би Аналисис” ЕООД (на английски език – VSB Analysis) – с ЕИК 205436758, притежаващо останалите 20% от капитала. Управители заедно и поотделно са Николай Цветанов Облаков и Васил Сашков Булянски.
 • “Ви Ес Би Аналисис” ЕООД е еднолична собственост на същия този управител на “Консерваторъ” ООД – Васил Сашков Булянски. Регистрирано е на адрес в … “Обеля 2” (!): София 1326, район “Връбница” , жк “Обеля 2” , вх. А, ет. 5, ап. 15.
 • Управителят на “Консерваторъ” ООД, Васил Сашков Булянски и съдружник, контролиращ 20% от това дружество, притежава още едно еднолично дружество с ограничена отговорност – “Макенроу груп” ЕООД, ЕИК 205115421. Той е едноличен собственик и управител.
 • “Макенроу груп” ЕООД участва като съдружник в едно обединение (гражданско дружество) “Фокус Арт Груп” ДЗЗД. Обединението се състои от следните участници: (i) “Фокус Нунти” ООД, ЕИК 130552817. Дружеството е контролирано от трагично починалия на 25 февруари 2019 година Красимир Асенов Узунов, притежавал 90% от капитала (общо 5000 лева) и приживе управител на дружеството. Красимир Узунов до смъртта си ръководеше електронната информационна агенция “Фокус” и едноименните радиостанции в страната. През 2009 г. за него стана ясно, че е бил нещатен сътрудник на Държавна сигурност – ДС, управление III-Х-I – с агентурен псевдоним “Завадски”. През 1990 г. с протокол № 87/ 1990 г. е направено предложение за унищожаване на личното му дело (IА-29901) и работното дело (IР-15638). През 1990 г. става известен с прякора „Поручика“, след като публикува коментар във вестник „Демокрация“, подписан като Поручик Красимир Узунов. От години са известни близките връзки между военния министър Красимир Каракачанов и неговия съименник Поручика Узунов. През 2018 г. министърът награждава Поручика със знак „Достойнство и чест“. (ii) Третият участник в обединение “Фокус Арт Груп” ДЗЗД е едноличното търговско дружество “Витамин Арт” ЕООД, ЕИК 175103531. Едноличен собственик и управител е Татяна Валериевна Узунова. Тя притежава същата фамилия като Красимир Узунов и би могло да се предположи, че двамата са били свързани лица по смисъла на Търговския закон. Интересното е, че двете дружества не са регистрирани на един и същи адрес.

Обединението (гражданско дружество) “Фокус Арт Груп” ДЗЗД е избрано за изпълнител на обществена поръчка на МОСВ с предмет „Създаване на “Български екологичен алманах – 2018” за популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“. Поръчката включва следните три дейности:

 • Дейност 1 – Проучване, анализ и генериране на текстовото съдържание на „Български екологичен алманах – 2018“;
 • Дейност 2 – Превод, предпечатна подготовка, художествено оформление/дизайн и печат на хартиен носител на „Български екологичен алманах – 2018“;
 • Дейност 3 – Създаване на интерактивна електронна карта на „Български екологичен алманах – 2018“.
  Договорът е сключен на 9 юли 2018 година. Съгласно разпоредбите му, всички дейности (1, 2 и 3) трябва да приключат 240 дни след сключването му. Това означава, че срокът на изпълнение по проекта трябва да е приключил на 6 март 2019 г. В поръчката следва да бъдат изработени две книжни тела от 1000-1200 стр., които ще бъдат отпечатани на български (1500 бр.) и на английски език (1500 бр.).

Ценовата оферта, с която обединение “Фокус Арт Груп” ДЗЗД – единственият участник в процедурата, е определено за изпълнител, е 578 500 лв. без ДДС, или 694 200 лв. с ДДС. Разгледахме по-подробно офертата на обединението, обявено за изпълнител. Оферираните цени са, както следва:

 • Дейност 1 – 168 000 лв.
 • Дейност 2 – общо 260 000 лв.
 • Дейност 3 – 150 000 лв.

От техническото предложение на обединението става ясно, че това са цени за две книжни тела от 1000-1200 стр., които ще бъдат отпечатани на български (1500 бр.) и на английски език (1500 бр.). Детайли от офертата: само за печата на книжните тела се предвижда цена от 150 000 лв. – по 50 лв. на брой. За художествено оформление и дизайн са предвидени 50 000 лв. За проучване, анализ и генериране на текстовото съдържание на „Български екологичен алманах – 2018“ са предвидени 168 500 лв.

Още на 26 март 2019 година “Терминал 3” поиска МОСВ да ни предоставите по един екземпляр от книжните тела на алманаха на съответните езици. Изразихме готовност да заплатим за двата екземпляра, ако това бъде поискано от МОСВ.

Помолихме, също така писмено МОСВ да ни предостави информация за това къде се намира интерактивната електронна карта на „Български екологичен алманах – 2018“.
Въпреки че получихме потвърждение от страна на министерството, че електронното ни писмо е надлежно доставено от съответните служители, до ден-днешен отговор на искането ни няма.

По тази причина вчера, 14 май 2019 година, поискахме официална информация по Закона за достъп до обществена информация за изпълнение на договор за обществена поръчка. Имаме потвръждение от началника на отдел “Канцелария” на МОСВ, че подаденото от нас заявление за достъп до обществена информация е регистрирано в деловодството на МОСВ с вх. № ЗДОИО-14 от 14.05.2019 г.
Очакваме предоставянето на исканата от нас информация.

Вижте още: “Консерватори на еврогрантове”

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.