SHARE

Много се изписа по темата с освободените в Ловния парк в София фазани. Случаят не е приключил, макар че още в първите дни от “освобождаването” измряха доста от птиците. Някои все пак оцеляха и до днес продължаваме да ловим изнемощели и ранени птици.

От страна на Съюза на ловците и риболовците пред медиите не получихме адекватни отговори защо е било необходимо да се пожертват 120 птици за ПР, а от Столичната община мълчат и до този момент по темата, макар че лично г-жа Фандъкова присъства на пускането на птиците в парка.

Ние от “Дивите животни” бихме искали компетентните органи да проверят всички относими факти по случая, затова ги сезираме. Компетентни контролни органи по Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за лова са БАБХ и Изпълнителната агенция по горите. Копие от сигнала ни отива и в Софийската районна прокуратура.

В сигнала ни до институциите се посочват действията, по които ние квалифицираме тази ПР акция като нарушение на редица действащи нормативни актове и престъпна небрежност.

В цялото деяние и обясненията след него ето какво не беше наред точка по точка.

Цитатите, които ще видите, са от “ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за адаптация и разселване на фирмено произведени птици – фазан, тракийски кеклик, яребица и полудива патица” на НЛРС-СЛРБ”.

1. ЛОВНИТЕ ФАЗАНИ НЕ СА МЕСТНИ ВИДОВЕ

Ловен фазан е обобщено название, с което се наричат корейският, пръстенчатият и монголският фазан и техните хибриди. Посочените видове фазани са привнесени и се “произвеждат” в развъдници с цел разселване за лов. В България естествено се среща колхидският фазан, но никога не се е срещал в област София, тоест за “възстановяване на екосистема”, както го представиха ловците, въобще не може и дума да става.

2. ЛОВНИТЕ ФАЗАНИ НЕ СЕ РАЗМНОЖАВАТ ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН

Тази особеност въобще не се споменава от ловците, когато ни обясняват как оцелелите фазани ще се размножат. Яйцата на ловните фазани се люпят в инкубатор. Ловният фазан снася, но не мъти яйцата си, тоест реално оцелелите фазани няма да се размножат. Дори оцелелите в парка да снесат, от техните яйца няма да се излюпи нищо.

Друг е въпросът, дори да можеше да се размножат, как точно щяха да оцелеят тези яйца, снесени на земята в градски парк, в който навсякъде се разхождат домашни кучета, не само по алеите.

3. ПТИЦИТЕ СА ЗАВИСИМИ ОТ ЧОВЕКА И ИЗКУСТВЕНОТО ПОДХРАНВАНЕ С ХРАНИЛКИ

Фазаните, отгледани във ферми с цел разселване за лов, са доста зависими от човек и до голяма степен непригодни за див живот, колкото и да се подготвят преди това. При разселването за лов голяма част от тях стават жертва на хищниците още в първите дни дори в подходящите за фазани местообитания.

4. ПТИЦИТЕ СА ОСВОБОДЕНИ В НЕПОДХОДЯЩО МЕСТООБИТАНИЕ

“Подходящи местообитания са открити обработваеми площи, засети предимно със зърнени култури, крайречните площи, островните гори, районите около язовирите, езерата, каналите и блатата, обрасли с гъста тревна и храстова растителност, и откритите площи в съседство с тях. Волиерите за адаптация трябва да се изграждат в типичните местообитания, имащи горните характеристики в ловностопанския район. Подходящ за разселване в гористи места е корейският фазан.”

“Местата, които са подходящи за изграждане на адаптационни волиери и разселване на фазани трябва да имат следните характеристики:

– Отдалечени от населени места и райони далеч от човешките фактори на безпокойство (селскостопански дейности, паша на домашни животни, строителство, дърводобив и др.), по възможност в центъра на ловностопанския район.

– Наличие на ниска дървесно-храстова растителност, служеща за убежища и укрития, зърнени култури, малки горски комплекси и поляни, места с обилна естествена храна, която да е достъпна целогодишно за птиците.

– Наличие на вода – блата, мочурища, язовири и канали, шавар, тръстика и естествени укрития. Фазаните предпочитат поречията на реките, обрасли с гъста растителност и по-влажни почви.

– Наличие на малки, но много на брой пръснати в района дивечови ниви, осигуряващи им храна през цялата година.”

5. ФАЗАНИТЕ СА ОСВОБОДЕНИ ПО НЕПРАВИЛЕН НАЧИН

Освобождаването е извършено директно от транспортните касетки, а не чрез престой в адаптационна волиера на мястото на освобождаването, каквото е изискването на нормативната уредба при разселване на такива птици. Това не им осигурява време за адаптация към средата, в която ще бъдат освободени.

“След като фазаните са напълно адаптирани, се пристъпва към тяхното саморазселване, като се отстрани част от покривната мрежа на адаптационния волиер и по този начин се създаде възможност птиците да излизат от него поетапно и да се връщат при необходимост. Този период продължава, докато всички птици напуснат волиера и не се връщат повече в него. При този начин на разселване птиците се саморазселват равномерно в ловностопанския район и се задържат в него, а не мигрират.”

“РАЗСЕЛВАНЕТО ДИРЕКТНО ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ КАСЕТИ Е КРАЙНО НЕЖЕЛАТЕЛНО, ЗАЩОТО ПТИЦИТЕ СА В СТРЕС, ИЗТОЩЕНИ, С ВСЕ ОЩЕ „СПЯЩИ“ ИНСТИНКТИ ЗА САМОСЪХРАНЕНИЕ, НЕПРИУЧЕНИ КЪМ ЕСТЕСТВЕНАТА ХРАНА В РАЙОНА, ОБРЕЧЕНИ НА ГЛАД И ЛЕСНА ПЛЯЧКА ЗА ХИЩНИЦИТЕ!”

6. ОСВОБОЖДАВАНЕ В НЕПОДХОДЯЩ СЕЗОН

Нито един специалист по биология и поведение на животните не би препоръчал или извършил разселване на животни през зимата. Това е най-тежкият период от годината, в който и без това е много трудно за животните да намират храна и убежище при лошите метеорологични условия. Да бъдат освободени фазани, абсолютно неподготвени за средата, точно през зимата, означава че или организаторите на акцията са напълно некомпетентни, или просто съзнателно са обрекли тези птици на смърт, единствено с цел ПР кампания.

7. ОСВОБОЖДАВАНЕ В НЕПОДХОДЯЩ МОМЕНТ ОТ ГОДИНАТА

Освобождаването се случи на 13 декември, само 10 дни преди фойерверките, пиратките и зарята, които са неотменен спътник на човешкото празнуване на Коледа и Нова година. Стресираните от освобождаването на непознато място птици, вече добре погладували 10-ина дни, ще трябва да преживеят и този огромен стрес и ужас.

8. ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ

Птиците са от развъдник в Русе, пътуват до София. Няма никаква информация дали са били придружени от ветеринарномедицински документи, според изискванията на нормативната уредба. Дори и да са налице такива документи, не е ясно по какъв начин ще бъде установено, че документите са свързани именно с тези птици, тъй като те самите не са маркирани по никакъв начин – нямат идентификационни пръстени, нито чипове.

Фондация „Дивите животни” съхранява труповете на птиците, намерени още в първите 24 часа след пускането. 17 живи птици към момента са под грижите ни. Сигнали за още редица трупове и части от трупове продължават да пристигат при нас и в социалните мрежи. Никакви действия от страна на НЛРС-СЛРБ или Столична община не са предприети до този момент.

Фондация „Дивите животни” сезира компетентните органи и очакваме да извършат всички законово определени действия за изясняване на случая и ангажиране на отговорността на виновните лица.

Автор: Фондация “Дивите животни”
Текстът е препубликуван от фейсбук профила на организацията. Заглавието е на редакцията на “Терминал 3”. 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.