SHARE

Европейската комисия публикува днес Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г., в което се прави сравнителен преглед на независимостта, качеството и ефикасността на правосъдните системи на държавите — членки на ЕС.

То предоставя на националните органи информация, за да им помогне да подобрят правосъдните си системи. Резултатите не са еднозначни и показват относително подобрение по отношение на ефикасността на правосъдните системи и на качеството на правосъдието. В същото време Информационното табло показва, че нарастват предизвикателствата по отношение на усещането за независимост на съдебната власт.

Вера Йоурова, европейски комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: Изданието на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г. се публикува в момент, в който предизвикателствата пред върховенството на закона на някои места в Европа нарастват. Радвам се да видя, че много страни продължават да подобряват съдебните си системи. За съжаление, други страни променят положителните тенденции в отрицателни. Все още има твърде много граждани на ЕС, които не виждат своите правосъдни системи като независими и чакат прекалено дълго осъществяването на правосъдие.

Седмото издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието продължава да развива различните показатели и задълбочава акцента, който поставя върху независимостта на съдебната власт като ключов елемент за отстояване на върховенството на закона в държавите членки.

Един от новите елементи на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г. е, че в него се прави преглед на дисциплинарните режими по отношение на съдиите в националните правосъдни системи и на наличните гаранции за предотвратяване на политическия контрол върху съдебните решения. В Информационното табло се представя също така упражняването на правомощията по отношение на прокуратурите в националните правосъдни системи, включително по отношение на назначаването и освобождаването от длъжност на прокурорите, които са ключови показатели за независимостта на прокуратурата.

 

Основните констатации в изданието за 2019 г. включват:

  • Някои положителни тенденции относно ефикасността на правосъдните системи: Информационното табло показва, че в рамките на осем години (2010—2017 г.) в повечето от държавите членки, за които в рамките на европейския семестър е било установено, че са изправени пред особени предизвикателства, могат да се констатират положителни промени. От 2010 г. насам в почти всички от тези държави членки продължителността на първоинстанционните съдебни производства е намаляла или поне е останала непроменена. Освен това първоинстанционните производства по дела за изпиране на пари отнемат средно една година. В някои държави членки, които се сблъскват с предизвикателства в тази област, тези производства обаче могат все още да отнемат две или повече години.
  • Нарастват предизвикателствата по отношение на усещането за независимост на съдебната власт: Според проучване на Евробарометър, публикувано днес, в две трети от държавите членки усещането за независимост на съдебната власт се е подобрило в сравнение с 2016 г. При все това в сравнение с миналата година усещането на обществото за независимост е намаляло в около три пети от всички държави членки[1]. Възможността за политическа намеса или политически натиск е основната причина за усещането за липса на независимост на съдилищата и съдиите. Що се отнася до националните прокуратури, Информационното табло показва, че съществува тенденция в някои държави членки да се съсредоточават управленски правомощия, като например тези по оценяване, повишаване и преместване на прокурори, в един-единствен орган.
  • Качество на правосъдието: като цяло през 2017 г. разходите на сектор „Държавно управление“ за съдилищата са останали непроменени в целия ЕС. С цел да се подобри качеството на съдебните решения (въз основа на данни от европейските съдебни мрежи) повечето съдилища осигуряват специално обучение на съдиите относно структурата, стила на мотивиране и изготвянето на съдебните решения. В някои държави членки ползвателите на услугите на съдилищата могат да поискат разяснения относно съдебни решения. В сравнение с предходните години онлайн достъпът до съдебни решения се е подобрил, особено що се отнася до публикуването на решенията на съдилищата от последна инстанция: понастоящем 19 държави членки публикуват всички граждански/търговски и административни съдебни решения.

 

По-нататъшни стъпки

Констатациите от Информационното табло за 2019 г. вече бяха взети под внимание при специфичната за всяка държава оценка в контекста на европейския семестър за 2019 г. Констатациите ще бъдат използвани и при изготвянето на предложенията на Комисията за специфичните за държавите препоръки за 2019 г.

Препоръките относно политиката се обсъждат между държавите членки в Съвета. Лидерите на ЕС ги одобряват през юни, след което Съветът ги приема през юли. След това правителствата отразяват препоръките в своите планове за реформи и в държавните бюджети за следващата година.

 

Контекст

Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, създадено през 2013 г., е един от инструментите в инструментариума на ЕС в областта на върховенството на закона, използван от Комисията за мониторинг на съдебните реформи, предприети от държавите членки, и се използва в работата по европейския семестър. В ежегодното Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието се оценяват независимостта, качеството и ефикасността на националните правосъдни системи. Този инструмент за сравнение се допълва от специфични за отделните държави оценки, представени в докладите по държави, което позволява да се направи по-задълбочен анализ с оглед на националния правен и институционален контекст.

Информационното табло е съсредоточено върху трите основни елемента на всяка ефективна правосъдна система:

  • Ефикасност: показатели за продължителността на производствата, дела на приключените производства и броя на висящите дела.
  • Качество: показатели за достъпността, като например правната помощ и съдебните такси, обучението, наблюдението върху дейностите на съдилищата, бюджета, човешките ресурси и стандартите за качеството на съдебните решения.
  • Независимост: показатели за усещането за независимост на съдебната власт сред широката общественост и дружествата, както и за гаранциите за независимостта на съдиите и гаранциите за функционирането на националните прокуратури.

Подобряването на ефективността на националните правосъдни системи е утвърден приоритет на европейския семестър (годишния цикъл на ЕС за координиране на икономическите политики). Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието помага на държавите членки да постигнат тази цел, като представя годишен сравнителен преглед на функционирането на националните правосъдни системи. Когато в докладите за отделните държави бъдат установени сериозни предизвикателства, Съветът, по предложение на Комисията, приема целенасочени препоръки спрямо съответните държави.

 

За повече информация 

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г.

Резюме на Информационното табло в областта на правосъдието за 2019 г.: Информационен документ

Анотирани графики с пълни данни

Въпроси и отговори

Проучване на Евробарометър на тема „Усещането сред широката общественост за независимостта на националните правосъдни системи в ЕС“

Проучване на Евробарометър на тема „Усещането сред дружествата за независимостта на националните правосъдни системи в ЕС“

Европейски семестър 2019 г. — доклади по държави:

Съобщение относно по-нататъшно укрепване на върховенството на закона в Съюза

Информационен документ „Инструментариум на ЕС в областта на върховенството на закона“

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.