SHARE

Препубликуваме цялото писмо от “Клуб Z”.

Уважаемо г-жо Манолова,

Обръщаме се към вас, тъй като нашият висш ръководен орган не предприема никакви адекватни мерки, не успява да следи събитията, а обикновено бяга след тях, както в случая със ЗМИП (Закон за мерките срещу изпиране на пари, б.р.), с което не защитава правата на гилдията ни, а оттам индиректно и на гражданите, които ние по закон представляваме.

Не се обръщаме и към министъра на правосъдието, който е принципал на институцията, защото новият министър е бивш председател на правна комисия към НС, на когото с колегите написахме писмо, в което директно му заявихме, че правото, което произвежда в НС, не кореспондира с общоприетите правни принципи и норми и оттам следва, че той самият не разбира или не желае да разбере нашите искания.

Г-жо омбудсман, от много време длъжностните лица по регистрация в Търговски регистър (ДЛР) използват практики на ръба на закона, от които у гилдията ни и у клиентите ни остава усещането, че в Търговски регистър се работи основно за събиране на такси и количество изработени преписки, защото на това е основано допълнителното материално стимулиране на длъжностните лица по регистрацията.

Докато регистрацията на фирми и промените по техните партиди бяха в окръжните съдилища, делото се разпределяше на един съдия и ако той намери пропуски в представените документи, разпорежда какво още е необходимо да се добави и след изпълнението на указанията му вписва по партидата на дружеството заявените промени.

Указания на указанията, невъзможни за изпълняване…
С въвеждането на Търговски регистър това стана невъзможно, защото след като едно ДЛР е написало указания, друго ДЛР разглежда и се произнася по поисканите от предходното ДЛР документи и постановява отказ, без да се интересува, че указанията на колегата му са изпълнени.

Зачестиха абсурдите да се дават указания на указанията последователно по едно заявление от две различни длъжностни лица по регистрацията.

Регистърното производство се е превърнало в машина за произвеждане на откази от вписване на заявените фирмени промени. Безконтролно и безнаказано се издават противоречиви откази и указания, невъзможни за изпълнение.

Явни или тайни лични данни?
Изисква се от заявителя задължително да представи Учредителен акт със заличени лични данни, а в същото време на самия сайт на ТР пише, че заявявайки личните си данни публично, се счита, че заявителите са ги предоставили доброволно.

Налага ни се да доказваме публично известни факти – че Маршалови острови имат агент в Пирея, където е поставен печат „Апостил“.

Уважаема г-жо омбусдсман, от несъстоятелните и своеволни действия на ДЛР страдаме ние и нашите клиенти – граждани на РБългария.

За нас е невъзможно да работим и изпълняваме добросъвестно задълженията си на адвокати. В случай на отказ трябва да обжалваме действията на длъжностните лица по регистрацията, но това обжалване отнема време, което за търговецът е финансова загуба, която не може да бъде възмездена по никакъв начин. Той трябва да плати повторно държавна такса и подаде същите документи или да подаде жалба и чака разглеждането на отказа от Окръжния съд по седалището на дружеството, което може да се проточи няколко месеца, а търговският оборот налага да се направи по-бързо заявената за вписване промяна .

Дори и при отменен отказ от съда НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ разноски.

ВАС също приема в последните си решения, че разноските, направени в тези производста, не могат да се търсят и по ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, б.р.), т.е те по никакъв начин не могат да бъдат възмездени за загубеното време или финансови средства.

Ние, представляващите гражданите, не сме в състояние с тази законова уредба и прилагането й от ДЛР да защитим правата и интересите .

Г-жо омбудсман, апелираме към Вас да предложите законодателни промени на вниманието на депутатите, които да налагат еднаква практика и да не дават възможност за своеволия на ДЛР в Търговски регистър.

Настояваме да бъдат приети и законодателни промени, които да дават възможност да се налагат наказания на ДЛР, които възпрепятстват регистърното производство умишлено, с користната цел за повече събиране на такси за Агенция по вписванията.

Наложително е да бъде въведена дисциплинарна и административнонаказателна отговорност за ДЛР, която да ги възпира от действия, които представляват явна злоупотреба с правата на гражданите и представляващите ги от адвокатската гилдия.

Ние сме длъжни да защитим правата на клиентите си и достойството на правото, а Вие-правата на гражданите.”

Адвокатите, подписали писмото, са:

1. адв.Ивелин Димитров – АК Варна, личен №1000043590
2. адв. Явор Иванов Калчев, Л№ 1900114490
3. адв. Невена Николова Христова, лн 1800068890, АК-Варна
4. адв. Красимира Анастасова Костадинова, л.№ 1300052790, АК – Варна
5. адв. Даниела Михайлова, САК, л.номер: 1900226910
6. адв.Константин Евгениев Станимиров, РсАК, 1600036670
7. адв. Константин Константинов – АК Сливен, л.н. 1200019588
8. адв.Милена Николова Николова, АК Варна, личен номер 1000064490
9. адв. Веселка Генова, САК, л.н. 1800004010
10. адв. Стела Здравкова Караасенова-Дойкова, АК-Пловдив, л.н. 1000147340
11. адв. Елисавета Маринова Соколова, АК – София, л.н. 1000231810
12. адв. Адриана Александрова, АК – Пловдив, л. н. 1000126440
13. адв. Валя Разпопова, САК, л. № 1200199910.
14. адв. Андон Великов, АК Смолян, л.н. 1100015047
15. адв. Ваня Йорданова Пълова, АК- Кюстендил, л.н. 1800033825
16. адв. Росица Ангелова Кирова, л.н.1000024423, АК-Перник
17. адв. Петър Панайотов Киряков, л.н. 1800666510
18. адв. Станила Герасимова, Адв. Колегия – Стара Загора, л. номер : 1100046960
19. адв. Адриана Мамихина САК с л.н. 1200680910
20. адв.Даниела Недялкова, л.№1900024793, ДАК
21. адв. Пламен Олегов Петков – САК, л.н. 1600392310
22. адв. Десислава Георгиева-Славова, ВАК, л.н. 1900024890
23. адв. Никола Иванов АК Бургас, личен номер 1900032880
24. адв. Елка Петрова Кръстева, ВАК, л.н.1500035090
25. адв. Петър Атанасов, БАК, л.н. 1100034980
26. адв. Йонка Георгиева Цонева – Темелкова САК 1000342310
27. aдв.Деляна Валериева, АК-Варна, л.н. 1500146690
28. адв. Искра Янева Кишкова, САК, личен номер 1600361710
29. адв.Гънчо Койчев Гънчев АК Смолян 10000014947
30. адв. Габриела Николова, л.номер 1200008850, АК Велико Търново
31. адв.Боряна Божидарова Божкова – САК, ЛН 1500215810
32. адв.Ивалина Димитрова, ВАК, л.н.1300148090
33. адв.Стела Николова, л.№ 1400091990, ВАК
34. адв. Ана Босолова, САК, личен номер 1800448210
35. адв. Незабравка Петкова Велева, САК, л.н 1500605510
36. адв.Даниела Цветанова Паунова, САК, личен № 1000305010
37. адв.Николай Хаджигенов, САК, л.№ 1300013934/ не е член на ФОБА/
38. адв. Георги Дианов Гайдаров, САК, личен номер 1300430210
39. адв. Венелина Светлинова Фотева, л.н.1300005680, АК-Бургас
40. адв. Гергана Иванова Николова, АК – Бургас, личен № 1000010180
41. адв.Галина Пеева Пенчева- АК-Добрич, лн 1200003793
42. адв.Мила Николова Попова, АК-Стара Загора, л.н. 1900020560
43. адв. Людмила Неделчева Вълчева, САК, л. н. 1100040010
44. адв. Иван Георгиев Велов, САК, л.н. 1600450910
45. адв. Яна Атанасова Стоянова- Прекрутова, СтАК, ЛН 1600044660
46. адв. Радко Радев Моллов, САК , личен номер: 1500655110
47. адв. Любомир Митков Георгиев, АК-Благоевград, личен номер – 1100050027
48. адв. Ангелина Димома Димитрова, АК-Варна, Л№120001990
49. адв. Вихрен Николаев Бъчваров – АК-Варна, л.н. 1100126290
50. адв. Виолета Бориславова Антимова – Софийска адвокатска колегия, личен № 1000462410
51. адв.Теодор Артуров Божинов, л. н. 1000236010, САК
52. адв. Габриела Додова, АК – Пловдив, л.н. 1100119840
53. адв.Десислава Любенова Филипова, АПК-София, личен # 1200388410
54. адв. Калин Найденов, АК- Хасково, личен номер 1200044663
55. адв.Златка Господинова- АК – гр.Хасково, л.н. 1000037063
56. адв. Мариана Проданова Бакалова, АК Добрич, л. н. 1700022393
57. адв. Ивелина Владимирова Иванова Парушева,л.н.1200044190, ВАК.
58. адв. Виолина Христова Проданова, ДАК, л.н. 1600021193
59. адв. Ваня Андонова Стоянова, САК, личен номер 1500 630 410
60. адв. Денис Моллов, САК, личен номер 1000577810
61. адв. Велислав Величков Величков, САК, л.н.: 1200344710
62.адв. Мариана Трифонова, АК Бургас, личен номер 1700026480
63. адв. Снежана Сутулова, САК, ЛН 11000082910
64.адв.Биляна Петачка, АК- Благоевград, личен № 1700052327

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.