SHARE

От официалния портал на Столичната община научваме, че започва обществено обсъждане на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“. Така “зашифрован”, проектът на говори нищо на неспециалиста. Ще се опитаме да помогнем.

Всъщност през септември 2015 година в експлоатация влезе т.нар. “завод за боклук” на София. Той e изграден на две площадки – “Хан Богров” и “Садината”, и представлява “завод за механично и биологично третиране” (“Завод за МБТ”) на отпадъците. В “Садината” след механично третиране един от крайните продукти на отпадъка е т.нар. “RDF гориво” (около 70 000 т годишно). Това са отпадъци, които могат да бъдат изгаряни в определени производства (например в циментовата промишленост) вместо въглища или други изкопаеми горива поради високата си калоричност.

Тревожните неща в съобщението на Столичната община са няколко, но първото, набиващо се в очи, е намерението на общината да вземе заем от Европейската инвестиционна банка за изграждането на инсталацията. Размерът на заема е 67 млн. евро. Предвижда се заемът да бъде “изплащан с бъдещи приходи на „Топлофикация София“ ЕАД”. Същата тази „Топлофикация София“ ЕАД, която има над 550 млн. лв. задължения, огромната част от които са просрочени?  Същата тази „Топлофикация София“ ЕАД, която въпреки задълженията си държеше около 90 млн. лв. на депозит в КТБ, безвъзвратно загубени за дружеството и единствения му акционер – Столичната община?

Вижте повече за екологичните аспекти на планирания проект реакцията на екологично сдружение “За Земята” отпреди годна – 5 януари 2017 г., която публикуваме без редакторска намеса:

В условията на опасно замърсения въздух в София Столичната oбщина и „Топлофикация София“ ЕАД продължават твърдо с намерението да изградят инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ – София, която ще добавя още поне 13 тона фини прахови частици годишно в дробовете на столичани. Изгарянето на отпадъците ще внесе допълнително и други замърсители на въздуха като тежки метали – кадмий, олово, живак, азотни оксиди, както и изключително токсичните диоксини и фурани.

 В София замърсяването на въздуха е в пъти над нормата вследствие най-вече на трафика, както и на отоплението с твърдо гориво, а разделното събиране и рециклиране на отпадъците, доколкото го има на определени места, се дължи най-вече на стигматизираните клошари, но не и на Столичната община. „Очевидно е, че двата основни приоритета на новия столичен заместник-кмет по екология – чистота на въздуха и изгаряне на отпадъците в София – си противоречат и съчетани с липсата на напредък през последните 10 години, показват ясно неадекватността на водените от Столичната oбщина политики в тази сфера“, коментира Данита Заричинова от екологично сдружение “За Земята”.

Освен емисиите от самата инсталация за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ – София проектът ще създаде допълнителен трафик на камиони за превоз на RDF горивото от завода за отпадъци в местността Садината, както и за извозването на над 46 хиляди тона годишно шлака и опасни пепели, оставащи след изгарянето.

Въздействието върху жителите на град София вследствие на замърсяването на въздуха, причинено от този трафик, заедно с емисиите от изгарянето на горивото от отпадъци не е оценено обективно в Доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), изготвен във връзка с проекта за изграждане на инсталацията, тъй като липсва кумулативна оценка на натрупването на замръсители.

„Например не е взето предвид как вече мръсният въздух, който наблюдаваме през последните няколко седмици в София, заедно с допълнителните емисии от инсталацията за изгаряне ще влияят върху здравето на столичани“, казва Евгения Ташева от екологично сдружение “За Земята”. В доклада липсва оценка на рисковете за здравето на живеещите не само в най-близко разположените до инсталацията квартали, но и в рамките на целия град, а се оценява единствено рискът за около 600 души, работещи на площадката на ТЕЦ – София.

Междувременно, загрижени за здравето си жители на квартала около ТЕЦ – София, са подложени на натиск от страна на общината да оттеглят жалбата, която са подали срещу новия подробен устройствен план на район „Сердика“, включващ изграждането на инсталацията за изгаряне на отпадъци на метри от техните домове. Напомняме, че преди почти една година жители на район „Сердика“ събраха близо 2000 подписа за спиране на проекта с искане към общината да направи ново широко обществено обсъждане. Столичната община не удовлетвори искането им и така всички подробности около проекта – здравните, екологичните и финансовите последствия, все още са неясни за гражданите на София.

Проектът ще струва 260 милиона лева, като се очаква европейско финансиране по оперативна програма „Околна среда“ за изграждането на инсталацията. Но изключително скъпата поддръжка и подмяна на филтрите за пречистване на газовете ще се плаща от столичани чрез такса „битови отпадъци“.

Екологично сдружение „За Земята” отново призовава Столичната община вместо този скъп и опасен проект да предприеме бързи и решителни стъпки за справяне с отпадъците, които избягват здравните рискове и са много по-евтини. София може да последва примера на Любляна, която е зелената столица на Европа за 2016 година и която се отказа да строи инсталация за изгаряне на отпадъците си. Положителната промяна в София означава определянето на такса „битови отпадъци“ спрямо количеството и въвеждане на интензивно разделно събиране на рециклируеми и на биоразградими отпадъци от всички домакинства и офиси, придружено от широкомащабна и постоянна образователна кампания, която да информира жителите на града какво и как трябва да разделят при изхвърлянето на отпадъците си и къде могат да предават опасните, строителните и други специфични отпадъци от бита.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.