SHARE

Едва 17% от българите са информирани относно имиграцията и интеграцията на граждани на страни, които не са членки на ЕС. Може би това е причината българите да смятат, че в държавата им има десет пъти повече имигранти от тези страни, отколкото всъщност пребивават на територията. Това са заключенията от новия доклад на Европейската комисия.

Средната стойност на това “надценяване” в Европа е около два пъти, като най-обективна представа има в скандинавските страни, а най-зле се представят страните от бившия Източен блок. 

Така например България смята, че делът на имигрантите е 11.3%, а всъщност реалните стойности са 1.3%. За Румъния “надценените” стойности са 9.7%, а реалните – 1.2%. Унгария, Словакия, Чехия и Полша следват подобен модел.

В синьо са отбелязани “надценените” стойности, или как обществото възприема дела на имигрантите. В тъмночервено са видими реалните пропорции според официалните данни.

 

80% от българите остават или не много добре осведомени, или напълно неосведомени по въпросите, свързани с миграцията и интеграцията. Гражданите на страната, които се чувстват по-скоро добре осведомени, са около 14% от населението в сравнение с 33% средна стойност за ЕС.

Според повечето българи темата се представя обективно в медиите, като 16% считат, че журналистите я отразяват твърде позитивно, а 14% смятат, че се отразява твърде негативно. За Европейския съюз тези средни стойности изглеждат различни, като 36% считат, че темата е представена  негативно от медиите. 


Изключително висок процент от българите нямат никаква представа какъв е делът на имигрантите спрямо общото население – 71% от анкетираните посочват, че не знаят какъв процент имигранти живеят на територията на страната им. Висок е и процентът на онези, които нямат приятели имигранти, нито членове на семейството имигранти на територията на България. 

Непознаването на проблема и липсата на контакт с имигранти не пречат на българите да смятат, че имиграцията от страни извън ЕС е по-скоро проблем. 52% поддържат това мнение, 22% считат, че имиграцията е едновременно и проблем и възможност, а едва 6% смятат, че тя е по-скоро възможност.

В по-голямата си част българите нямат контакт с имигранти, нито знаят дела на имигранти в страната си, но парадоксално са убедени, че интеграцията на мигранти не е успешна. Едва 24% от анкетираните считат, че процесът на интеграция е успешен. Приблизително същите стойности – 21 на сто, нямат мнение по въпроса. Средните стойности за Европа сочат, че повечето европейци считат интеграцията на имигранти с произход извън ЕС в съответните държави за успешна.

Въпреки липсата на информация и познания негативните възприятия продължават: 53% от българите считат, че имигрантите не спомагат за заемане на работни места, които изпитват недостиг – стойност, надвишаваща два пъти средната за ЕС, където 72% са на противоположното мнение.

59% смятат, че имигрантите не обогатяват културния живот на страната. В Европа отново преобладава становището, че имигрантите обогатяват културната среда и допринасят за изкуството, музиката, кухнята и др., като средната стойност на поддържащите това мнение е 61%.

70% от българите считат, че имигрантите са в тежест на социалното подпомагане, 65% смятат, че те задълбочават проблемите на страната, а едва 17% казват, че според тях имигрантите от страни извън ЕС имат положително въздействие върху икономиката. 51% от европейците смятат, че миграцията се отразява благоприятно на икономиката. Същият процент българи са убедени, че имигрантите отнемат работните им места.

По отношение на факторите, които допринасят за успешната интеграция, българите се нареждат идентично със средните стойности за ЕС. Сред тези качества са умението да се говори езика на страната приемник, принос към системата за социално подпомагане чрез плащане на данъци, ангажираност към начина на живот в страната и образователна квалификация и умения. За българите е важно имигрантите да споделят тяхната национална принадлежност, да имат български културни традиции и приятели българи, както и да придобият гражданство. Участието в избори се нарежда на последно място по важност за българите, като под половината смятат това за задължителен фактор за интеграцията – 47 % . Близък процент – 41%,  считат, че участието в избори не е важен фактор за интеграцията. 

Българите са отворени към мерки относно интеграцията, които включват езикови курсове, записване на децата на имигрантите в предучилищни заведения и строги мерки срещу дискриминацията.

България е на дъното в класацията за информираност относно имиграцията от страни извън ЕС.

Въпреки цялостното си негативно възприятие към имигрантите от страни извън ЕС половината българи смятат, че интеграцията е двустранен процес, в който отговорност носят както имигрантите, така и обществото. 37% от българите считат, че отговорност носят изцяло имигрантите.

Изводите?

България е най-неинформираната страна в ЕС по отношение на интеграцията на имигрантите в Европейския съюз.

Преобладаващ процент от българите нямат приятели имигранти, нито имат имигрант в семейството си. Това не пречи на българите да виждат имиграцията като проблем и да смятат, че интеграционният процес е неуспешен.

За българите е изключително важно имигрантите да споделят техните културни традиции, но не и да бъдат активна част от демократичния и граждански процес на страната посредством избори. Едва 41% от населението вижда интеграцията като добра дългосрочна инвестиция.

72% от европейците считат, че имигрантите помагат за заемането на работни места, които страдат от липса на работна ръка. 61% считат, че те обогатяват културния живот, а 49% са съгласни, че те спомагат за иновацията. Същевременно Европа остава разделена – 56% чувстват, че имигрантите от страни извън ЕС са бреме за социалната система на страната, 55% смятат, че имигрантите играят роля във влошаването на престъпността.

Важно е да се отбележи, че това са представи. Това се доказва от факта, че 59% от европейците продължават да нямат близки връзки с имигранти, а едва 37% общуват с имигранти от страни извън ЕС ежедневно. 

България е на дъното и по отношение на мнението си за успешно интегриране. По-ниските проценти отново се наблюдават при страните от Източния блок, докато например 70% от гражданите Великобритания, Испания и Португалия считат, че имигрантите в техните страни се интегрират успешно.

Процент от анкетираните в съответната държава, които считат, че интеграцията на имигранти от страни извън ЕС е успешна.

В Европа продължава да преобладава мнението, че както имигрантите, така и обществото са отговорни за интеграцията на последните. Европейците, включително и българите, считат, че всички ние играем важна роля в интегрирането на имигрантите.

В тази битка точните представи и информираността са от огромно значение.

Цялото проучване може да прочетете тук. 

Изображение: European Union Agency for Fundamental Rights – Europa EU

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.